ПРАВИЛК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУЧЕ В УЧИЛИЩЕ ЗА КУЧЕТА ПОСЛУШЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД, ОБЩИ ПРАВИЛА И ДЕКЛАРАЦИИ

за обучение на куче  между страните:

Фирма:  Училище „Послушен“ЕООД с ЕИК: BG 203239235, София1463, ул.“Гургулят“27, МОЛ: Калина Кандулкова

и

Стопанин:………………………………………………….…………………………………………………

/три имена/

На куче: Име:………………….Порода:……………………….……………………..Дата на раждане:……………………ЧИП/Паспорт номер:………………………………………..…

С ПОДПИСВАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:

 1. Предоставям на “УЧИЛИЩЕ ПОСЛУШЕН” ЕООД с ЕИК BG203239235, гр. София 1463, р-н Триадица, ул. ГУРГУЛЯТ No 27 („Дружеството“) информацията за себе си, представляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“) а именно: трите ми имена, е-mail, адрес, работодател, телефон, снимка които данни ще бъдат обработвани от Дружеството за целите на директния маркетинг.
 2. Уведомен/а съм, че предоставените от мен лични данни и информация могат да бъдат предоставяни и/или разкривани от Дружеството, когато това предоставяне и/или разкриване се изисква по закон и/или при необходимост на трети лица – държавни и др. органи, институции и ведомства, при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни.
 3. Уведомен/а съм и давам моето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламента и съгласие за получаване на търговски съобщения съгласно чл. 6, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ЗЕТ (Закон за електронната търговия) на Дружеството, в качеството му на администратор на лични данни, да съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за целите посочени по-долу, както и да качва информация за мен на сайта си. Мога да оттегля моето съгласие по тази т. 3 (или съответно част от него) по всяко време, с подаване на заявление за това в свободна форма до “УЧИЛИЩЕ ПОСЛУШЕН” ЕООД с ЕИК BG203239235, гр. София 1463, р-н Триадица, ул. ГУРГУЛЯТ No 27 или по имейл info@poslushen.com , на вниманието на отговорника по лични данни в дружеството.

ДЕКЛАРАТОР: ______________________

Дата: _ _. _ _. 20 _ _г.                                                                                   (подпис)

гр.София

 

Права на всеки  ученик на училище „Послушен”:  

 • Да получи бележникили талон от училище „Послушен” с входящ номер и парола за достъп до тренировки и градина през сайта: poslushen.com ;
 • Да ползва съоръженията на терена, както и различни поводи, намордници и играчки, предоставени за урока, след разрешение от треньора с цел безопасност на кучетат и стопаните;
 • Да напусне тренировката, след уведомяването на треньора, в случай че стопанинът или кучето му не се чувстват в състояние да продължат;
 • Да отмени вече записана индивидуална тренировка, като уведоми един ден по-рано. В противен случай се отбелязва отсъствие;
 • Да се записваи отписва за предложените от училище „Послушен”, тренировки, градина за кучета и организирани мероприятия, използвайки номера на бележника и паролата за достъп.
 • Да посещава груповите тренировки (клас D) на училище „Послушен“ след успешно положен изпит АBC и заплащане на съответната такса за 1 тренировка или пакет от 5 или 10 фиксирани тренировки.
 • Да се запише за изпит „Послушание-ВН“ след направени 25 тренировки и 15 месечна възраст на кучето.
 • Да посещава неограничено и безплатно груповите тренировки на училище „Послушен“, след успешно покрит изпит „Послушание-ВН“.
 • Да заплати допълнително при индивидуално отработването на пропусната тренировка, в случай че клиента не може да отработи съобразно програмата на училище „Послушен“.

Задължения на всеки ученик на училище „Послушен”:

 • Да се запознае с правилата и политиката за лични данни и да подпише двустранен договор между собственика на кучето и училище „Послущен“.
 • Да уведоми своевременно чрез обаждане, SMS или e-mail за неверен номер на бележника. В противен случай, училище за кучета „Послушен” не носи отговорност за неотменени тренировки, на които ученикът има въведени отсъствия;
 • Да посещава тренировки, съобразно програмата на училище за кучета „Послушен” публикувана на сайта: http://www.poslushen.com/program.php. Ако клиента иска да се включи във ВИП тренировка или без да бъде записан в програмата, той няма да бъде допуснат.
 • Да разходи кучето и да го запознае с терена, 15 минути преди започването на тренировката.
 • Да предостави на инструктора бележник или талон, предоставени от училище „Послушен”, преди започването на всяка тренировка;
 • Да заплати таксата за консултацията или курс предварително по банка или на първия урок. При разсрочено плащане на курс, клиента плаща по- висока цена.
 • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания.

ДЕКЛАРАТОР: ______________________

(подпис)

 • Да влиза с кучето си на повод по време на тренировка и да го пуска само при разрешение от треньора.
 • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си, като в случай на нараняване на кучето или на неговия водач по време на тренировка, училище „Послушен” не носи отговорност за случилото се.
 • Да води кучето си гладно на тренировка и да си осигури лакомства за урока. В случай че кучето откаже да яде, тренировката  преминава в беседа със стопанина.
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на разгонване на женското куче. Тези животни могат да продължат обучението 30 дни след началото на разгонването;
 • Да преустанови тренировки в случай на здравословен проблем с кучето. Тези животни могат да продължат обучението след възстановяването им. Стопанина обявява дата, до която ще отсъстват и след нея или ние го включваме в програмата. Стопанинът при нужда ни уведомява за удължаване на периода.
 • Да няма прекъсване на тренировките за повече от два месеца. В случай на прекъсване по уважителни причини, стопанинът трябва да уведоми до коя дата и по какви причини кучето ще отсъства от тренировки.
 • Да заплати двойна цена на курса, ако иска курсът му да бъде воден от инструктор по желание.

Учениците на училище „ПОСЛУШЕН” нямат право:

 • Да посещава голяма група без предварително успешно положен изпит А, В,С
 • Да посещава тренировките на ВИП клиентите.
 • Да присъства на тренировка, извън програмата на училище „ПОСЛУШЕН”
 • Да пуска кучето по време на тренировка, без изричното разрешение на инструктора;
 • Да прекъсва работата на инструктора, докато той не го повика;
 • Да се включва в тренировката без разрешение от треньора, в случай на закъснение на стопанина.
 • Да води агресивно куче на тренировки без намордник;
 • Да предявява финансови претенции, в случай на прекратяване на курса на обучение. Училище „ПОСЛУШЕН” не възстановява суми от предплатени тренировки;

Права и задължения на училище „ПОСЛУШЕН”:

 • Да публикува и актуализира, всеки ден, програмата на училище „ПОСЛУШЕН” на сайта poslushen.com;
 • Да осигури треньор и съоръжения на терена (поводи, намордници и играчки необхо­дими за различните тренировки);
 • Да отговаря за реда по време на тренировките;

ДЕКЛАРАТОР: ______________________

(подпис)

 • Да уведоми учениците си ден предварително, за престоящи тренировки. Ученици, които нямат Вайбър на телефония си номер, трябва да следят програмата на сайта. Училище „Послушен“ не се ангажира да изпраща друг вид напомняне.
 • Да уведоми учениците си, чрез SMS на Вайбър, при промяна в програмата, отмяна на дадена тренировка или промяна на статуса на ученика;
 • Да отменя тренировки в случай на лоши метеорологични условия. При отнмяна от наша страна, клиента не губи тренировката.
 • Да прекрати обучението на ученик, при некоректно, арогантно или агресивно поведение на стопанина към кучето му, другите кучета, инструктора или другите водачи.
 • Да променя настоящия правилник, за което уведомява своевременно своите ученици.

………………………………………………………………………..………………………….

…………………….………………………………………………………………………..

(Запознах се и съм съгласен с правилата на училище за кучета „Послушен“)

…………………………..……………………………………………                …………………

(Трите имена)                                                                                                             (Подпис)

ИЗГОТВИЛ:

Дата: _ _. _ _ .2020г.

Училище „Послушен“ ЕООД                                                                      гр. София

..……………………………..

(Подпис и печат)

ПРАВИЛК ЗА ГРАДИНА И ХОТЕЛ В УЧИЛИЩЕ ЗА КУЧЕТА ПОСЛУШЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД, ОБЩИ ПРАВИЛА И ДЕКЛАРАЦИИ

за отглеждане на куче  между страните:

Фирма:  Училище „Послушен“ЕООД с ЕИК: BG 203239235, София1463, ул.“Гургулят“27, МОЛ: Калина Кандулкова

и

Стопанин:………………………………………………………………….…………………………………

/три имена/

На куче: Име:………………….Порода:……………………….……………………..Дата на раждане:……………………ЧИП/Паспорт номер:………………………………………..…

С ПОДПИСВАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:

 1. Предоставям на “УЧИЛИЩЕ ПОСЛУШЕН” ЕООД с ЕИК BG203239235, гр. София 1463, р-н Триадица, ул. ГУРГУЛЯТ No 27 („Дружеството“) информацията за себе си, представляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“) а именно: трите ми имена, е-mail, адрес, работодател, телефон, снимка които данни ще бъдат обработвани от Дружеството за целите на директния маркетинг.
 2. Уведомен/а съм, че предоставените от мен лични данни и информация могат да бъдат предоставяни и/или разкривани от Дружеството, когато това предоставяне и/или разкриване се изисква по закон и/или при необходимост на трети лица – държавни и др. органи, институции и ведомства, при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни.
 3. Уведомен/а съм и давам моето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламента и съгласие за получаване на търговски съобщения съгласно чл. 6, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ЗЕТ (Закон за електронната търговия) на Дружеството, в качеството му на администратор на лични данни, да съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за целите посочени по-долу, както и да качва информация за мен на сайта си. Мога да оттегля моето съгласие по тази т. 3 (или съответно част от него) по всяко време, с подаване на заявление за това в свободна форма до “УЧИЛИЩЕ ПОСЛУШЕН” ЕООД с ЕИК BG203239235, гр. София 1463, р-н Триадица, ул. ГУРГУЛЯТ No 27 или по имейл info@poslushen.com , на вниманието на отговорника по лични данни в дружеството.

ДЕКЛАРАТОР: ______________________

Дата: _ _. _ _. 20 _ _г.                                                                                   (подпис)

гр.София

 

Права на всеки посещаващ градина или хотел „Послушен”:

 • Да получи талон от училище „Послушен” с входящ номер и парола за достъп до програмата на сайта: poslushen.com ;
 • Да доведе или вземе кучето на градина или хотел в интервала между 8:00 и 11:00 часа или между 16:00 и 20:00 часа.
 • Да остави храната в чакалнята, която се надписват от служител на „Послушен‘
 • Да отмени вече записана градина или хотел, като уведоми един ден по-рано. В противен случай трябва да заплати пропуснатия ден;
 • Да се записва и отписва през сайта за градина , използвайки номера на талона и паролата за достъп.
 • Да заплати допълнително при желание кучето да ползва градина, ако то е оставено на хотел.

Задължения на всеки посещаващ градина или хотел „Послушен”:

 • Да се запознае с правилата и политиката за лични данни и да подпише двустранен договор между собственика на кучето и училище „Послущен“.
 • Да уведоми, своевременно, чрез обаждане, SMS или e-mail, за неверен номер на талона. В противен случай, училище за кучета „Послушен” не носи отговорност за неотменени градини, на които кучето не е дошло;
 • Да посещава градината за кучета, съобразно програмата на училище за кучета „Послушен” публикувана на сайта: http://www.poslushen.com/program.php, като се записва предварително.
 • Да разходи кучето си преди да влезне в обекта.
 • Да заплати таксата за еднократно посещение на градина или месечен абонамент, предварително по банка или на първото идване. В случай, че кучето е редовен ученик на училище „Послушен“, ползва 20% отстъпка от цената.
 • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания до приемането му от служител на „Послушен“.
 • Да влиза с кучето си на повод и да го пуска само при разрешение от служител на „Послушен“.
 • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си до влизането в обекта.
 • Да води кучето си гладно или един час след нахранване. Кучета, които са хранени или обилно поене, се прибират да почиват един час.
 • Да носи на кучето си храна за градина, в случай че иска да се храни от нас, да информира служител на „Послушен“ за броя хранения и количеството на прием. В случай на хранене на кучето от нас, клиентът купува храна от магазина или плаща изядената храната за времето на престоя.
 • Да уведоми и преустанови посещаването на градина или хотел, в случай на разгонване на женско куче. Тези животни могат да продължат да посещават, 30 дни след началото на разгонването; Клиентът не губи преплатени градини, а може да ги използва след края на този период.
 • Да уведоми и преустанови посещаването на градина или хотел в случай на здравословен проблем с кучето. Тези животни могат да посещават 10 дни след пълното им оздравяване. Стопанинът обявява дата, до която кучето ще отсъства от градина, като при нужда ни уведомява за удължаване на периода. Клиентът не губи преплатени градини, а ги използва след оздравяване на кучето.

Всеки посещаващ градина или хотел „Послушен”, няма право:

 • Да посещава градина или хотел без предварително записване.
 • Да влизат в обекта при кучетата, без разрешението на служител на „Послушен“ или предварително записан час за консултация или урок.
 • Да пуска кучето без повод в чакалнята.
 • Да води агресивно куче или мъжко некастрирано куче над 12 месеца на градина. Тези кучета могат да посещават само хотел.

Да предявява финансови претенции, в случай на преждевремоенно прекратяване на градина или хотел. Училище „ПОСЛУШЕН” не възстановява суми от предплатени градини или хотел;

ДЕКЛАРАТОР: ______________________

(подпис)

Права и задължения на училище „ПОСЛУШЕН”:

 • Да публикува и актуализира, ежедневно, програмата на училище „ПОСЛУШЕН” на сайта poslushen.com и да обявява градините за календарния месец.
 • Да осигури служител на „Послушен“, който да приема и издава кучетата, както и да се грижи за тях.
 • Да осигури навременна ветеринарно-медицинска помощ на място. При спешен случай да осигури транспорт на кучето до ветеринарно-медицинско заведение.
 • Да информира стопанина на кучето в случай на проблем в поведението или здравния му статус.
 • Да направи тест за заразни заболявания в случай на съмнения за такива от ветеринарния лекар на „Послушен“. При полужителен тест кучето се изолира от другите, информира се стопанина да дойде да го вземе или се изпраща на стационарно лечение във ветеринарна клиника.
 • Да отговаря за реда по време на градината и хотела, като кучетата биват групирани, съобразно размера, пола и техния характер.
 • Да осигури вода на кучетата на всеки два часа
 • Да прибере кучетата да почиват в закрито и охладено или отоплявано помещение, в случай на много високи или много ниски температури.
 • Да храни кучетата с храната осигурена от стопаните им. Един час след хранене или обилно поене, кучетата почиват в клетка и не се пускат да играят.
 • Да променя настоящия правилник, за което уведомява своевременно своите ученици.

………………………………………………………………………..………………………….

…………………….………………………………………………………………………..

(Запознах се и съм съгласен с правилата на училище за кучета „Послушен“)

…………………………..……………………………………………                …………………

(Трите имена)                                                                                                             (Подпис)

ИЗГОТВИЛ:

Дата: _ _. _ _ .202_г.

Училище „Послушен“ ЕООД                                                                                         гр. София

..……………………………..

(Подпис и печат)

ПРАВИЛНИК АДЖИЛИТИ

Правилник

на училище за кучета „ПОСЛУШЕН”

за учениците по Аджилити

Всеки редовен Аджилити ученик на училище „ПОСЛУШЕН” има право:

 • Да получи Аджилити талон от училище „ПОСЛУШЕН” с входящ номер и парола ;
 • Да уведоми своевременно чрез обаждане, SMS или e-mail за неверен номер на талона. В противен случай, училище за кучета „ПОСЛУШЕН” не носи отговорност за неотменени тренировки, на които ученикът има въведени отсъствия;
 • Да ползва съоръженията на терена, както и различни поводи, намордници и играчки, предоставени за урока;
 • Да напусне тренировката, след уведомяването на треньора, в случай че стопанинът или кучето му не се чувстват в състояние да продължат;
 • Да посещава тренировкипо Аджилити на клуб “Дог Спорт България“ след успешно положен изпит по Аджилити А0 и заплащане на такса членство и тренировка.
 • Да заплати допълнително при отработването на пропуснати тренировки, чрез записване на индивидуална среща.
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на разгонване на женското куче (кучка). Тези животни могат да продължат обучението 30 дни след началото на разгонването;
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на здравословен проблем с кучето. Тези животни могат да продължат обучението след възстановяването им. Стопанина обявява дата, до която ще отсъстват и след нея или ние го включваме в програмата или отново стопанина ни уведомява за удължаване на периода.

Всеки Аджилити ученик на училище „ПОСЛУШЕН” е длъжен:

 • Да се запознае с правилата и политиката за лични данни и да подпише съгласие.
 • Да посещава тренировки, съобразно програмата на училище за кучета „ПОСЛУШЕН” публикувана на сайта: https://poslushen.com/program.php.
 • Да разходи кучето преди започването на урока.
 • Да участва в изваждането, подреждането и прибирането на препятствията.
 • Да предостави на инструктора Аджилити талон, предоставени от училище „ПОСЛУШЕН”, преди започването на всяка тренировка;
 • Да заплати таксата за курса предварително по банка или на първият урок.
 • Да няма прекъсване на тренировките за повече от два месеца.
 • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания.
 • Да влиза с кучето си на повод по време на тренировка и да го пуска само след разрешението на треньора, докато кучето тренира на терена.
 • Да прибере или върже кучето си на безопасно за него място за почивка, докато отново не влезе да тренира на терена.
 • Да почиства след своето куче, използвайки гребло, лопатка и кофа за фекалии.
 • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си, като в случай на нараняване на кучето или на неговия водач по време на тренировка, училище „ПОСЛУШЕН” не носи отговорност за случилото се.
 • Да води кучето си гладно на тренировка. В случай, че кучето откаже да яде или играе с играчка, тренировката преминава в беседа със стопанина.
 • Да носи лакомства или играчка на кучето си.
 • Да заплати двойна цена на курса, ако иска курсът му да бъде воден от инструктор по желание.

Всеки Аджилити ученик на училище „ПОСЛУШЕН” няма право:

 • Да посещава тренировкипо Аджилити на клуб “Дог Спорт България“ ако не е член
 • Да посещава тренировкипо Аджилити на клуб “Дог Спорт България“ ако не е положил изпит по Аджилити А0.
 • Да посещава тренировките на ВИП клиентите.
 • Да пуска кучето по време на тренировка, без изричното разрешение на инструктора;
 • Да прекъсва работата на инструктора, докато той не го повика;
 • Да се включва в тренировката без разрешение от треньора, в случай на закъснение на стопанина.
 • Да тренира с куче, което не яде и не играе с играчка.
 • Да предявява финансови претенции, в случай на прекратяване на курса на обучение. Училище „ПОСЛУШЕН” не възстановява суми от предплатени тренировки;

Училище за кучета „ПОСЛУШЕН” е длъжно:

 • Да публикува и актуализира, всеки ден, програмата на училище „ПОСЛУШЕН” на сайта www.neposlushko.com;
 • Да осигури треньор за всяка тренировка обявена в програмата на сайта www.neposlushko.com;
 • Да отговаря за реда по време на тренировките;
 • Да осигури нужните съоръжения на терена (препятствия, поводи и играчки необходими за различните тренировки);
 • Да уведоми учениците си, чрез SMS на Вайбър, при промяна в програмата, отмяна на дадена тренировка или промяна на статуса им;

Училище за кучета „ПОСЛУШЕН” има право:

 • Да отменя тренировки;
 • Да прекрати обучението на ученик, при некоректно (арогантно, агресивно и т.н.) поведение към кучето, инструктора или други ученици.
 • Да променя настоящия правилник, за което уведомява своевременно своите ученици.

…………………………………………………………………………….…………………….……………….

(Запознах се и съм съгласен с правилата на училище за кучета „Послушен“)

……………………………………………………………………………………………………………………..

(Трите имена)                                                                            (Подпис)

гр. София                                                                                       Дата: _ _. _ _ .20_ _ г.